Zmiany w projekcie ustawy dotyczącym pracy zdalnej

W dniu 3 marca 2021 r. pisaliśmy o projekcie pracy zdalnej – artykuł dostępny tutaj. Opisywaliśmy wówczas na jakim etapie znajdują się prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm), ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (projekt nr UD210).…

Praca zdalna – będą zmiany w Kodeksie pracy

Wybuch pandemii COVID-19 wymusił wiele zmian, w tym konieczność ograniczania kontaktów. Przepisy prawa, w tym Kodeksu pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm., dalej: Kodeks pracy) nie miały szansy nadążyć za potrzebami, które wymusiła pandemia. Co więcej, po pewnym czasie nastąpił pewien istotny zwrot w ocenie sytuacji. Na globalną skalę okazało się, że praca zdalna, której na początku wszyscy musieli…

Pojedyncze zwolnienia również w trybie ustawy o zwolnieniach grupowych?

Sytuacja związana z pandemią COVID-19 może prowadzić do konieczności zwolnień. Wbrew potocznej nazwie ustawy o zwolnieniach grupowych, rozwiązania w niej zawarte stosuje się także do zwolnień indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników, a więc zarówno do zwolnień grupowych, jak i zwolnień indywidualnych Kryteriami zastosowania ustawy jest zatrudnienie co najmniej na poziomie 20 pracowników oraz przyczyny zwolnień niezwiązane z pracownikami (ekonomiczne, organizacyjne, itp.). Oficjalna nazwa ustawy normującej te kwestie to: ustawa z dnia…

Urlop na żądanie z perspektywy pracodawcy

Urlop na żądanie wydaje się być instytucją stworzoną z myślą o pracownikach i całkowicie podporządkowaną ich interesom. Jej celem jest wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą pracownik ma decydujący wpływ na termin wykorzystania przynajmniej części przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Urlop na żądanie jest ze swej definicji urlopem nieplanowanym, stanowiącym wyjątek od ogólnej zasady udzielania urlopów zgodnie z wcześniej zaakceptowanym przez pracodawcę planem urlopów lub porozumieniem z pracownikiem. Dokładniejsze jednak zapoznanie…

Umowa o praktykę absolwencką jako alternatywna instytucja rynku pracy

Do czasu wejścia w życie ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U. Nr 127, poz. 1052), dalej jako: ustawa, młodzi ludzie po zakończeniu kształcenia w szkole gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej lub na uczelni nie mieli w zasadzie możliwości zdobycia umiejętności praktycznych bez ingerencji ze strony organów administracji państwowej t. j. urzędy pracy. Ponadto, wówczas obowiązujące przepisy regulowały tylko sytuację absolwentów, posiadających status bezrobotnego. Łączyło się to także z wysokimi…

Umowa o pracę na czas określony na nowych zasadach

Dnia 22 lutego 2016 r. wejdzie w życie ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1220), której podstawowym założeniem jest ograniczenie nieuzasadnionego korzystania z umów o pracę na czas określony. Wprowadzona zostanie zmiana art. 251 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, dalej: KP), który otrzyma następujące brzmienie: „Art.…