Umowa o praktykę absolwencką jako alternatywna instytucja rynku pracy

Do czasu wejścia w życie ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U. Nr 127, poz. 1052), dalej jako: ustawa, młodzi ludzie po zakończeniu kształcenia w szkole gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej lub na uczelni nie mieli w zasadzie możliwości zdobycia umiejętności praktycznych bez ingerencji ze strony organów administracji państwowej t. j. urzędy pracy. Ponadto, wówczas obowiązujące przepisy regulowały tylko sytuację absolwentów, posiadających status bezrobotnego. Łączyło się to także z wysokimi…

Umowa o pracę na czas określony na nowych zasadach

Dnia 22 lutego 2016 r. wejdzie w życie ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1220), której podstawowym założeniem jest ograniczenie nieuzasadnionego korzystania z umów o pracę na czas określony. Wprowadzona zostanie zmiana art. 251 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, dalej: KP), który otrzyma następujące brzmienie: „Art.…