Umowa o praktykę absolwencką jako alternatywna instytucja rynku pracy

Do czasu wejścia w życie ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U. Nr 127, poz. 1052), dalej jako: ustawa, młodzi ludzie po zakończeniu kształcenia w szkole gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej lub na uczelni nie mieli w zasadzie możliwości zdobycia umiejętności praktycznych bez ingerencji ze strony organów administracji państwowej t. j. urzędy pracy. Ponadto, wówczas obowiązujące przepisy regulowały tylko sytuację absolwentów, posiadających status bezrobotnego. Łączyło się to także z wysokimi kosztami…